ศิรินทร์พร มุสิกะพงศ์

ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นอนุบาล 1


ธีรวรรณ ทองแกมแก้ว

ครู

ครูประจำชั้นอนุบาล 2


ธิดา ทิพยจิตติกุล

ครู ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นอนุบาล 3

หัวหน้าช่วงชั้นปฐมวัย