เกศราภรณ์​ พูลสวัสดิ์

ครู ชำนาญกาพิเศษ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ดวงนภา สุวรรณพิมล

ครู ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


พรเพ็ญ ไตรเวทย์

ครู ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


พฤศภรณ์ แก้วอัมพร

ครู

ครูผู้สอน

หัวหน้าช่วงชั้นที่ 3