สมชาติ สินศิริ

ครู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


มยุรี สังขรัตน์

ครู ชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2


วราภรณ์ เจริญยิ่ง

ครู ชำนาญกาพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6