ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน On Hand และ On Line โรงเรียนวัดเกาะถ้ำในระดับชั้นอนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 35/2564 วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 ให้เลื่อนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site ออกไปอีก 14 วัน