แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อข้อมูลรายละเอียดการเผยแพร่ลิงค์อ้างอิง
O1โครงสร้างหน่วยงานข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายใน ของหน่วยงาน เช่น ฝ่ายบริหารงาน งานต่างๆ เป็นต้นhttps://kotham.ac.th/structure/
O2ข้อมูลผู้บริหารข้อมูล ชื่อ–นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารอำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายงานบริหารhttps://kotham.ac.th/supervisor/
O3อำนาจหน้าที่ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดhttps://kotham.ac.th/information/vision-and-mission/
O4แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2564 ในระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/แผนปฏิบัติการ-ประจำปีงบประมาณ-2564.pdf
O5ข้อมูลติดต่อข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
1) ที่อยู่
2) หมายเลขโทรศัพท์
3) หมายเลขโทรสาร
4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน
https://kotham.ac.th/contact/
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้นhttps://kotham.ac.th/service-information/law/
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
https://kotham.ac.th/fontpage/
O8 Q&A (ถาม-ตอบ)ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถาม ข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถาม หรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงานhttps://kotham.ac.th/contact/
O9 Social Networkช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100005106332187
O10 แผนดำเนินงานประจำปี 2564ข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด ประจำปี 2564https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/แผนปฏิบัติการ-ประจำปีงบประมาณ-2564.pdf
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2564ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/แผนปฏิบัติการ-ประจำปีงบประมาณ-2564.pdf
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี 2563https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/SAR-ปฐมวัยขั้นพื้นฐาน-ปีการศึกษา-2563.pdf
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมรายละเอียดhttps://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/แผนปฏิบัติการ-ประจำปีงบประมาณ-2564.pdf
O14 คู่มือการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมรายละเอียดhttps://kotham.ac.th/service-information/download/
O15 ข้อมูลสถิติการให้บริการข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดhttps://kotham.ac.th/fontpage/
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2564https://kotham.ac.th/service-information/satisfaction/
O17 E-Serviceช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานhttps://qinfo.co/index.html#
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/แผนปฏิบัติการ-ประจำปีงบประมาณ-2564.pdf
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี รอบ 6 เดือนทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/แผนปฏิบัติการ-ประจำปีงบประมาณ-2564.pdf
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2563https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/SAR-ปฐมวัยขั้นพื้นฐาน-ปีการศึกษา-2563.pdf
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/แผนปฏิบัติการ-ประจำปีงบประมาณ-2564.pdf
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564https://kotham.ac.th/category/news-hire
O23 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564http://www.gprocurement.go.th/new_index.html
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2564http://www.gprocurement.go.th/new_index.html
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลนโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศhttps://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/คู่มือการบริหารงานโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ.pdf
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลหน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องhttps://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/คู่มือการบริหารงานโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ.pdf
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจhttps://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/คู่มือการบริหารงานโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ.pdf
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี 2563หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีhttps://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/SAR-ปฐมวัยขั้นพื้นฐาน-ปีการศึกษา-2563.pdf
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานhttps://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ.pdf
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานhttps://kotham.ac.th/service-information/appeal/
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตสรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี
พ.ศ. 2563
https://kotham.ac.th/service-information/appeal/
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานhttps://kotham.ac.th/contact/
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564https://kotham.ac.th/contact/
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารการแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลhttps://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกาศโรงเรียนวัดเกาะถ้ำเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงาน.pdf
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564https://kotham.ac.th
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
O37 แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันทุจริตการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกาศโรงเรียนวัดเกาะถ้ำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564https://kotham.ac.th/Work-From-Home/
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พร้อมรายละเอียดทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกาศโรงเรียนวัดเกาะถ้ำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2564https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/SAR-ปฐมวัยขั้นพื้นฐาน-ปีการศึกษา-2563.pdf
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2563https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/SAR-ปฐมวัยขั้นพื้นฐาน-ปีการศึกษา-2563.pdf
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในในหน่วยงานhttps://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ.pdf
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานhttps://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ.pdf