แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อข้อมูลรายละเอียดการเผยแพร่ลิงค์อ้างอิง
O1โครงสร้างหน่วยงานข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายใน ของหน่วยงาน เช่น ฝ่ายบริหารงาน งานต่างๆ เป็นต้นhttps://kotham.ac.th/structure/
O2ข้อมูลผู้บริหารข้อมูล ชื่อ–นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารอำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายงานบริหารhttps://kotham.ac.th/supervisor/
O3อำนาจหน้าที่ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดhttps://kotham.ac.th/information/authority/
O4แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2565 ในระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด https://online.anyflip.com/jpvcc/gpms/mobile/
O5ข้อมูลติดต่อข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
1) ที่อยู่
2) หมายเลขโทรศัพท์
3) หมายเลขโทรสาร
4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน
https://kotham.ac.th/contact/
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้นhttps://kotham.ac.th/service-information/law/
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
https://kotham.ac.th/fontpage/
O8 Q&A (ถาม-ตอบ)ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถาม ข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถาม หรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงานhttps://kotham.ac.th/contact/
O9 Social Networkช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานhttps://www.facebook.com/WatkothamSchool/
O10 แผนดำเนินงานประจำปี 2565ข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด ประจำปี 2565https://online.anyflip.com/jpvcc/gpms/mobile/
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2565ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565https://kotham.ac.th/service-information/procurement/
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี 2564https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2022/10/SAR-ปีการศึกษา-2564.pdf
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมรายละเอียดhttps://online.anyflip.com/jpvcc/ybdb/mobile/
https://kotham.ac.th/service-information/administration/
https://kotham.ac.th/supervisor/
O14 คู่มือการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมรายละเอียดhttps://kotham.ac.th/service-information/download/
O15 ข้อมูลสถิติการให้บริการข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดhttps://kotham.ac.th/fontpage/
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2565https://kotham.ac.th/service-information/satisfaction/
O17 E-Serviceแสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยผู้ขอรับบริการไม่จําเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
https://qinfo.co/index.html#
https://kotham.ac.th/on-line/2683-2/
https://kotham.ac.th/on-line/student-database-system/
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565ข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณ
ตามประเภทรายการใช้จ่าย
https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2022/10/o18.pdf
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี รอบ 6 เดือนทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2565https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2022/10/S__7356487.jpg
O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี
ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2564https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2022/10/E2C9BD97-E697-44A9-9E47-66175627EBD8.jpg
https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2022/10/สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ.pdf
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2565https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2022/10/o18.pdf
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2565https://kotham.ac.th/category/news-hire
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน
ข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย
ประกอบด้วย งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อ
หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่
และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
https://kotham.ac.th/service-information/procurement/
https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2022/10/จัดซื้อจัดจ้าง.pdf
O24 รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจําปี
ข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณ
ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
http://www.gprocurement.go.th/new_index.html
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณพ.ศ. 2565
https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2022/10/o25.pdf
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลการดําเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o25
https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2022/10/o25.pdf
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อย่างน้อยประกอบด้วย
Ÿ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
Ÿ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
Ÿ การพัฒนาบุคลากร
Ÿ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
Ÿ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ
https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2022/10/คู่มืองานบุคลากร.pdf
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี 2564หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2022/10/SAR-ปีการศึกษา-2564.pdf
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานhttps://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ.pdf
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานhttps://kotham.ac.th/service-information/appeal/
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตสรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี
พ.ศ. 2564
https://kotham.ac.th/service-information/appeal/
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานhttps://kotham.ac.th/contact/
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2565https://kotham.ac.th/22-6-65/
O34 เจตจํานงสุจริต
ของผู้บริหาร และ
นโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)
เจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ
บริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกาศโรงเรียนวัดเกาะถ้ำเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงาน.pdf
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2565https://kotham.ac.th/22-6-65/
O36 การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจําปี
ข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์
ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการ
และการดําเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2022/10/รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
O37 การดําเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต
การดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ
เสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2565
https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกาศโรงเรียนวัดเกาะถ้ำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf
O38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม
การดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสํานึกที่ดี รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างชัดเจนไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2022/10/o25.pdf
O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
แผนปฏิบัติการหรือโครงการโรงเรียนสุจริต
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการพัฒนา
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2565
https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2022/10/o39.pdf
O40 รายงานการกํากับ
ติดตามการดําเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจําปี รอบ 6 เดือน
มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินการประจำปีงบประมาณ 2565
https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2022/10/o39.pdf
O41 รายงานผลการ
ดําเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจําปี
ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2022/10/สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ.pdf
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดแข็งที่จะต้องการแก้ไข
โดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความ
สอดคล้องกับผลการประเมินฯ
https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ.pdf
O43 การดําเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม
https://kotham.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ.pdf