โครงสร้างการบริหารและจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


 • งานบริหารหลักสูตร
 • งานวัดและประเมินผล
 • งานบริหารการเรียนการสอน
 • งานประกันคุณภาพ
 • งานวางแผนและจัดอัตรากำลัง
 • งานเสริมสร้างประสิทธภาพ
 • งานวิจัย
 • งานบริหารงบประมาณ
 • งานตรวจสอบและติดตาม
 • งานบัญชีและการเงิน
 • งานพัสดุและทรัพย์สินย์
 • งานธุรการ
 • งานเลขาและคณะกรรมการสถานศึกษา
 • งานอาคารสถานที่
 • งานประชาสัมพันธ์
 • งานสัมพันธ์ชุมชน
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • งานพัฒนาทักษะชีวิต
 • งานพัฒนาผู้เรียน