ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเป็นระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนนำความรู้สู่อาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบพร้อมเป็นเครือข่ายในเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาลด้วยระบบคุณภาพ

ทั้งนี้ เพื่อสนองต่อแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่มุ่งเน้นรูปแบบการปฏิบัติงานโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนวัดเกาะถ้ำจึงปรับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมายความสำเร็จของงานตลอดจนโครงการและกิจกรรมที่เสนอไว้

เป้าประสงค์ OKRs ระดับโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ

เป้าหมาย O1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เป้าหมาย O2 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning

เป้าหมาย O3 : พัฒนาสภาพแวดล้อมในห้องเรียน บรรยากาศของโรงเรียนให้มีความปลอดภัยสะอาด น่าเรียน ทันสมัย เพียงพอต่อผู้เรียน

เป้าหมาย O4 : พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาในการติดตาม วัดประเมินผลและช่วยเหลือผู้เรียน

เป้าหมาย O5 : พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ KOTHAM MODEL