• ภาษาไทย 
  • คณิตศาสตร์ 
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  • ภาษาต่างประเทศ 
  • สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  • สุขศึกษาและพลศึกษา 
  • ศิลปะ 
  • การงานอาชีพ