วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดเกาะถ้ำมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาครูให้มีมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานของความถนัด ความชอบ และศักยภาพของผู้เรียน ให้เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ก้าวทันเทคโนโลยี นำความรู้สู่อาชีพ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่การเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนและครูให้มีมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานของความถนัด ความชอบและศักยภาพของผู้เรียน
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
  3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนนำความรู้สู่อาชีพ
  4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
  5. พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Lerning และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
  6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเป็นระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  7. พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งระบบ