• กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พรบ.การศึกษา
   • พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
   • พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
   • พรบ.การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545
   • พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
   • พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
   • พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2พ.ศ.2553
   • พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
   • พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  • พรบ.กระทรวงศึกษาธิการ
   • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
   • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
   • กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
   • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   • ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา
  • กฏหมายอื่นๆ
   • ตรวจเงินแผ่นดิน
   • ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
   • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.25601
   • คำสั่ง สพฐ ที่1499-2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
   • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
   • คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19-2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
   • พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
   • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554
   • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม-2551-2557
   • ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
   • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564