ชื่อ-นามสกุล

 1. นายนุ่ม สุวรรณไชโย
 2. นายสว่าง สัมปิณฑิยะ
 3. นายขนบ บริพันธ์
 4. นายนำ กาลสงค์
 5. นายพร้อม รัตนมุสิทธิ์
 6. นายสุวิทย์ นิชลานนท์
 7. นายหวง วัชรพันธ์
 8. นายฉลอง ชัยกิจ
 9. นายสมใจ อุบล
 10. นายเปลื้อง ปล้องพันธ์
 11. นายประดับ แก้วพลับ
 12. นายอาวุธ มหาสวัสดิ์
 13. นายสุเวคิน บุญฤทธิ์
 14. นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว
 15. ……………………………………..

ตำแหน่ง

ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ

ระยะเวลา

2465-2474
2474-2482
2482-2483
2483-2503
2503-2506
2506-2516
2516-2533
2534-2536
2536-2540
2540-2544
2544-2547
2547-2552
2552-2559
2560-2566
2566-ปัจจุบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566