โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ตั้งอยู่เลขที่ 174 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000 โทรศัพท์ 074– 337270 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีเขตบริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3, 4, 5 และ 7 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ

สีประจำโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ

“น้ำเงิน – เหลือง”


ปรัชญาโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ

“สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี” (ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุข)


คำขวัญโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ

“วิชาการเด่น เน้นกิจกรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจฯ ผูกมิตรชุมชน”


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“ไหว้สวย ด้วยแบบไทย”


เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา

“กิจกรรมดี กีฬาเด่น โรงเรียนดัง”

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิุนายน 2564