คำสั่งโรงเรียนประกาศโรงเรียนหนังสือภายนอกหนังภายใน

คำสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายใช้กระดาษตราครุฑ

คำสั่งโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ที่

ประกาศ คือ ข้อความที่โรงเรียนวัดเกาะถ้ำประกาศ หรือชี้แจ้งให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ

ประกาศโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ เรื่อง

หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อราชการระหว่างโรงเรียนวัดเกาะถ้ำและหน่วยงานอื่น หรือโรงเรียนวัดเกาะถ้ำที่มีถึงบุคคลภายนอก

หนังสือภายนอก เลขที่

หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกเป็นหนังสือติดต่อภายในโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ โดยใช้กระดาษบันทึกข้อความ และให้จัดทำตามแบบ