ข้าราชการครู บุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง VDO สำหรับการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564
ด้วยระบบออนไลน์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ของโรงเรียนวัดเกาะถ้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น