ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดสงขลามีแนวโน้มดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันลดลง โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ขอแจ้งกำหนดการการจัดการเรียนการสอนในวันที่ 16-30 ธันวาคม 2564 โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Line และ On-Hand ในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน ในการเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ซึ่งจัดกลุ่มนักเรียนที่รับวัคซีนครบสองเข็มแล้วมาเรียนที่โรงเรียน ภายใต้มาตราการการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 5 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Line และ On-Hand