กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564วันที่ 11 – 31 ตุลาคม 2564
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
เรียน On-Hand และ On-Lineวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลการเรียนระบบออนไลน์วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุ : กำหนดการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และเหตุจำเป็น
ติดตามข่าวสารโรงเรียน : www.kotham.ac.th Facebook : โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ