วันที่ 22 มิถุนายน 2566 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างภาวะการเป็นผู้นำ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี
ผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ผู้ได้รับการเลือกตั้ง ได้แก่ เด็กชายสิปปกร ยีหวังเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับประธานสภานักเรียนและคณะทำงานทุกคนด้วย