วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. นักเรียนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน ร่วมกับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนสถานตลอดจน เสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีในชุมชน ณ วัดเกาะถ้ำ