วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม”เอามื่อสามัคคี” ตามโครงการอารยุเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง ณ ค่ายลูกเสือแหลมจาก อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา