แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ เนื่องจากทางจังหวัดสงขลาแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 และมติที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ได้กำหนดให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดเรียนแบบ On Site
จากวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในจังหวัดสงขลาเริ่มมีการแพร่ระบาดมากขึ้น ดังนั้น
โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ จึงขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบ ON SITE เป็นวันที่ 2 สิงหาคม 2564 และในระหว่างนี้ทางโรงเรียนจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Line และให้นักเรียน ผู้ปกครองติดตามข่าวสารการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากการประเมินสถานการณ์อีกครั้ง