นางธิดา ทิพยจิตติกุล ได้รับอนุมัติให้มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย ผ่านระบบ DPA ตามหลักเกณฑ์ ว ๙/๒๕๖๔ ตามคำสั่ง สพป.สงขลา เขต ๑ ที่ ๒๑๓/๒๕๖๗ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗