นางสาวพฤศภรณ์ แก้วอัมพร ผ่านการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการนิเทศ กำกับติดตาม ขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบ ELECTRONIC – IEARNING เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในระดับ ดีเยี่ยม