นายสุทธิพร ศรีทอง ในโอกาสได้รับอนุมัติให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านระบบ DPA ตามหลักเกณฑ์ ว ๙/๒๕๖๔