โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ขอแสดงความยินดีกับ นายเมธาสิทธิ์ สินหอยราก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการห้องเรียนดนตรี(MP) โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา