วันที่ 16-19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ จัดกิจกรรม “ค่ายภาษาพาเพลิน” โครงการค่ายภาษาอังกฤษพาเพลิน English Camp is Fun เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ทั้งการฟัง การพูดและการเขียน จากวิทยากรด้านภาษาอังกฤษ ณ อาคารไทยเข้มแข็ง โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ