เนื่องในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ เปิดการเรียนการสอนครบ 100 ปี จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เข้าร่วม “ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน เสริมสร้างความสามัคคีและความผูกพันของศิษย์เก่า ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาโรงเรียน โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://kotham.ac.th/alumni-club