วันที่ 21 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เข้าตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการสอนรูปแบบ IC3 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ