วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ณ วัดเกาะถ้ำ จังหวัดสงขลา