วันที่ 27 มิถุนายน 2565 อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่าง ได้นำนักเรียนช่างตัดผม หลักสูตรระยะสั้น จำนวน 25 คน มาบริการตัดผมให้นักเรียนชายโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ โดยมีนายภูมินทร์ ทองคงแก้ว คอยต้อนรับและในโอกาสนี้โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ขอขอบคุณอาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างและนักเรียนช่างตัดผมทุกมาก