วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ร่วมประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อนำเสนอข้อมูลการฉีดวัคชีนโควิด 19 ของนักเรียนชั้น ป.6 – ม.3 ในการเตรียมการเปิดเรียนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และร่วมลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ (2564- 2566 ฉบับปรับปรุง) เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ การเปิดเรียน On-site นักเรียนชั้น ป.6 – ม.ต ในวันที่ 4 มกราคม 2565 การจัดกิจกรรม “อุ่นไอรักปีใหม่สายใยผูกพัน 2565 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ณ ห้องประชุมเบญจพร โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ