วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ณ ห้องประชุมเบญจพร โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ เพื่อร่วมพิจารณา ดังนี้

1. การเปิดเรียนรูปแบบ On-site ภาคเรียนที่2/2564 ในวันที่ 10 มกราคม 2565 ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการเปิดไปเป็นวันที่ 17 มกราคม 2565
2. ครบรอบ 100 ปี โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2465 ตามพระราชบัญญัติ ประถมศึกษา พ.ศ. 2464 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรม ครบรอบ 100 ปี โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ
3. การพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ใช้แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 สามารถดำเนินงาน ตามแผนได้
4. ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ โดย นายธนกฤต เหมสนิท รองนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ที่ประชุมมีมติ สำรวจข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ