วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ และคณะครู ประชุมตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน เพื่อสรุปผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Songkhla 1 Sandbox และกำหนดแนวทางการเปิดแบบ On-Site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามโครงการ “ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 โดยใช้รูปแบบ Songkhla 1 Sandbox” ณ อาคารไทยเข้มแข็ง โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ