วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ประชุมครูผู้รับผิดฝ่ายงานงบประมาณ พัสดุและสินทรัพย์ และครูผู้เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดทำการทำแผนยุทธศาสตร์ระดับสถานศึกษา และทำแผนประจำปีงบประมาณ 2565 โดยใช้เครื่องมือ OKRs (Objective and Key Results) ในการตั้งเป้าหมายและกำหนดตัววัดผล การปฏิบัติงานตามแผนประจำปีงบประมาณ ณ ห้องประชุมเบญจพร โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ