วันที่ 4 กันยายน 2564 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ พร้อมคณะครูสายชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมประชุมนักเรียนและผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านแอพพลิเคชั่น Google Meet เพื่อติดตามปัญหาการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 และชี้แจงการรับเงินให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาทต่อคน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่มารับเงิน ตามช่วงเวลาที่โรงเรียนกำหนดและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19