วันที่ 3 กันยายน 2564 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ประชุมนิเทศติดตามครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ด้านการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ณ ห้องประชุมเบญจพร โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ