วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ประชุมนิเทศติดตามคูรสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ด้านการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ผ่านแอพพลิเคชั่น Google Meet