วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ประชุมข้าราชการครู บุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผ่าน Google Meet เพื่อชี้แจ้งการจัดทำแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และการนิเทศ ติดตาม การวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564