วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ดำเนินการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 100 ปี โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของครูและบุคลากรโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ