27 ธันวาคม 2564 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ประชุมหัวหน้างาน 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ปีการศึกษา2565 ณ ห้องประชุมเบญจพร