วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ประชุมหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ และหัวหน้าช่วงชั้นทุกช่วงชั้น เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ปี 2564 ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ