วันที่ 22 มกราคม 2565 คณะครู นักเรียน และจิตอาสาในชุมวัดเกาะถ้ำ ร่วมกันทำกิจกรรมทาสีปรับปรุงสนามกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้พื้นสนามมีความสะอาด สวยงาม เหมาะสมกับการให้งานของนักเรียนในโรงเรียน