วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ ค่ายลูกเสือแหลมจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา