วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำพร้อมคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ดำเนิการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานสอน รอบที่ 1 ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ในปีงบประมาณ 2565

ช่วงชั้นปฐมวัย ณ ห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

ช่วงชั้นที่ 1 ณ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ช่วงชั้นที่ 2 ณ ห้อง Smart Classroom

ช่วงชั้นที่ 3 ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1