แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 35/2564 วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 มีมติร่วมกันให้เลื่อนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on site ของโรงเรียนทุกสังกัด ทุกประเภท ออกไปอีก 14 วัน จากกำหนดการเดิมในการเปิดเรียนแบบ on site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไปในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564