วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ประชุมคณะครูดำเนินการโครงการ “ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 โดยใช้รูปแบบ Songkhla 1 Sandbox” เพื่อสรุปผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Songkhla 1 Sandbox และกำหนดแนวทางการเปิดแบบ On-Site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเบญจพร โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ