วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ รับมอบมอบสื่อการสอน “การเคลื่อนไหวพื้นฐานสำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1” จากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ เอกพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ