วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตร “รางวัลเด็กดีศรีสงขลา” ผู้ที่มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 นักเรียนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างที่ดี ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565