ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 72 คนที่ประสงค์ฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ฉีดวัคซีนในวันอังคารที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30-09.30 น. ที่โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ โดยนักเรียนต้องเตรียมเอกสารการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ดังนี้

  1. หนังขออนุญาติฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
  2. เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียน/นักศึกษาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 1 ฉบับ
  3. แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  4. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน