วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ และคณะครูครูโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายการศึกษาเมืองเลก้าวหน้า เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน PERFORMANCE AGREEMENT (PA) ในศูนย์เครือข่ายการศึกษาเมืองเลก้าวหน้า ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี ดร.เรวดี เชาวนาสัย ตำแหน่ง โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) สพป.สงขลา เขต 2 เป็นวิทยากรในแนะนำแนวทางในการจัดทำแบบบันทึกข้อตกลงการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA)สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครู ประจำปีงบประมาณ 2565 ในการเตรียมรับการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนและขอมีวิทยฐานะ ในปีงบประมาณ 2565